Privacy

PRIVACYSTATEMENT    Psychotherapie Corelli  Marie-Jose van Lieshout

Marie-Jose van Lieshout, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34345444, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Marie-Jose van Lieshout met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Marie-Jose van Lieshout persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Marie-Jose van Lieshout;
c. bezoekers van de website https://psychotherapiecorelli.nl
d. sollicitanten:;
e. alle overige personen die met Marie-Jose van Lieshout contact opnemen of van wie Marie-Jose van Lieshout persoonsgegevens verwerkt.

 1. Verwerking van persoonsgegevens
  Marie-Jose van Lieshout verwerkt persoonsgegevens die:
  a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Marie-Jose van Lieshout zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
  d. Marie-Jose van Lieshout maakt voor intervisie- of supervisie-doeleinden audio- en/of video-opnamen). Dit gebeurt uitsluitend na expliciete toestemming van de cliënt en na ondertekening van een toestemmingsformulier. Deze opnamen worden beveiligd opgeslagen en na gebruik onmiddellijk gewist

 

 1. Doeleinden verwerking
  Marie-Jose van Lieshout verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
  c. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 2. Rechtsgrond
  Marie-Jose van Lieshout verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
  c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 3. Verwerkers
  Marie-Jose van Lieshout kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Marie-Jose van Lieshout persoonsgegevens verwerken. Marie-Jose van Lieshout sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden
  Marie-Jose van Lieshout deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Marie-Jose van Lieshout deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER
  Marie-Jose van Lieshout geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Marie-Jose van Lieshout ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens
  Marie-Jose van Lieshout bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Marie-Jose van Lieshout hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
  c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
  d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
  e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 1. Wijzigingen privacystatement
  Marie-Jose van Lieshout kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website https://psychotherapiecorelli.nl van Marie-Jose van Lieshout gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 2. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht Marie-Jose van Lieshout te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.
  Hierover kunt u contact opnemen met Marie-Jose van Lieshout door een e-mailbericht te sturen
  naar marie-jose@psychotherapiecorelli.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Marie-Jose van Lieshout persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Marie-Jose van Lieshout door een e-mailbericht te sturen naar
marie-Jose@psychotherapiecorelli.nl   Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Contactgegevens

E-mail: mlieshout@psychotherapeutonline.nl
Telefoon: 06 – 53 89 72 81

Specialisaties:
Psychotherapeut B.I.G.
Lid, opleider, supervisor en leertherapeut V.C.G.t.
Lid, supervisor en leertherapeut N.V.R.G.
Lid-specialist en supervisor V.K.J.P.
EMDR-therapeut. Lid Vereniging EMDR Nederland V.E.N.
MIndfulness- en Compassietrainer Lid V.M.B.N. en V.V.M.
Kvk: 34345444